کتابخانه

حضور غرفه مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد در هشتمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی حوزه علمیه خراسان

حضور غرفه مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد در هشتمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی حوزه علمیه خراسان گالری

حضور غرفه مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد با همکاری انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری تهران، در هشتمین نمایشگاه تخصصی کتاب

ادامه مطلب