اخبار

اولین جلسه از رویداد تخصصی امر‌به‌معروف‌ونهی‌ازمنکر «قوام‌الشریعة»

اولین جلسه از رویداد تخصصی امر‌به‌معروف‌ونهی‌ازمنکر «قوام‌الشریعة» گالری

اولین جلسه از رویداد تخصصی امر‌به‌معروف‌ونهی‌ازمنکر «قوام‌الشریعة»، به همت تشکل امربه‌معروف‌ونهی‌ازمنکر و انجمن علمی فقه و‌حقوق دانشگاه شهیدمطهری(ره) مشهد واحد خواهران

ادامه مطلب