اولین شماره : آذرماه ۱۴۰۱

اولین شماره : آذرماه ۱۴۰۱
صاحب امتیاز دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد
سردبیر خانم دکتر رحیمه ابراهیمی
صاحب امتیاز دانشگاه شهید مطهری واحد مشهد
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۴۰۱
فایل دانلود فایل

فصلنامه علمی "رهیافت هایی در علوم انسانی-اسلامی"

آذرماه 1401

شماره اول