واحد آموزش دانشگاه شهید مطهری (ره)

تعداد بازدید:۳۱۷۶

اهداف معاونت آموزشی دانشگاه شهید مطهری (ره) ، تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی ، جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء دانش و مهارت های ایشان به روش های علمی، در جهت تأمین نیازهای جامعه به نیروی انسانی کارآمد در حیطه سلامت می باشد .

در این راستا ضمن استفاده از اطلاعات موجود و نظرات کارشناسان عالی دانشگاه اقدام به برنامه ریزی نموده است. استفاده از یافته های پژوهش های کاربردی در حیطه آموزش و یادگیری ، این معاونت را در جهت جلب رضایت مراجعین و سایر استفاده کنندگان خدمات آموزشی یاری می رساند.

وظایف این معاونت به شرح زیر می باشد :

  • تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی و نظارت بر اجرای آنها
  • برقراری ارتباط با سایر مراکز آموزشی
  • بررسی طرح ها در زمینه تغییر یا توسعه برنامه آموزشی
  • نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی دردانشگاه
  • تهیه دستورالعملهای مختلف با همکاری شورای آموزشی درخصوص حسن اجرای مقررات