سالنامه «صفر کیلومتر» » شماره ها

ویژه‌نامه «صفر کیلومتر»، سالنامه ویژه ورودی ۱۳۹۹

صاحب امتیاز : دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد

مدیر مسئول : مهدیه معالی

سردبیر : فاطمه رمضانی

ویژه‌نامه «صفر کیلومتر»، سالنامه ویژه ورودی ۱۳۹۷

صاحب امتیاز : دانشگاه شهید مطهری خواهران مشهد

سردبیر : مهدیه معالی