رهیافت‌هایی در علوم انسانی اسلامی » شماره ها

اولین شماره : آذرماه ۱۴۰۱

صاحب امتیاز : دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران مشهد

سردبیر : خانم دکتر رحیمه ابراهیمی